Terug

Zonnepanelen op flink aantal Aloysiusscholen met hulp van Schooldakrevolutie

AloysiusStichitng_Marieke Wijntjes

Foto: Marieke Wijntjes

De Aloysius Stichting maakt werk van haar duurzaamheidsvisie en legt vanaf deze zomer zonnepanelen op daken van meerdere scholen. Een flinke klus. “De wereld van zonne-energie was voor ons onbekend, we wisten niet waar we op moesten letten. Stichting Schooldakrevolutie heeft ons geholpen met het hele voortraject en ondersteunt ons ook bij de educatie over schone energie.”

Aan het woord is Jan Hoolsema, adviseur huisvesting, arbo, veiligheid en milieu bij de Aloysius Stichting. Onder de stichting vallen 54 locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland waar ruim 950 experts speciaal basis- en voortgezet onderwijs en ondersteuning bieden aan ruim 3500 leerlingen. Jan: “Wij geven leerlingen perspectief op een betekenisvol bestaan in relaties, werk, vrije tijd, gezondheid, wonen en ‘meedoen’ in de wereld. En we willen duurzaam onderwijs bieden voor een gezonde toekomst. Daarom hebben we het Aloysius Greenteam opgezet en is duurzaamheid opgenomen in onze visie en koers. Op onze scholen besteden we aandacht aan gezond bewegen, gezond spel, duurzame voeding en educatie. En we vinden het belangrijk om niet te wachten, maar nú te investeren in het verduurzamen van onze gebouwen. Daarom hebben we in ons meerjarenplan het plaatsen van zonnepanelen bewust naar voren getrokken.”

Schooldakcoach

“Bij het leggen van zonnepanelen komt veel kijken, zoals de kwaliteit van het dak, allerlei regelgeving, investeringen, verzekeringen en de keuze voor een leverancier,” vertelt Jan. “We hebben een klein team en dit vraagt specifieke kennis. We liepen tegen onze grenzen op. Via via kwam ik in contact met Stichting Schooldakrevolutie. Schooldakcoach Gijs van de Laar was daar onze contactpersoon en we hebben hem later ingehuurd om het project te draaien. Schooldakrevolutie werkt met een schooldakkaart. Daarop staan alle scholen In Nederland en bij elke school staat een dakscan met de potentie voor het opwekken van energie. Daar staat bijvoorbeeld op hoeveel zonnepanelen op het dak kunnen en wat de terugverdientijd is. Gijs heeft vervolgens met ons de wensen en mogelijkheden besproken aan de hand van ons duurzaam meerjarenplan en de ligging en kwaliteit van de daken.”

Europese aanbesteding

Jan vervolgt: “Gijs heeft een businesscase gemaakt met rendement, kosten en opbrengsten van de investering. Deze hebben we besproken met het bestuur en we kregen groen licht. Omdat we 10 scholen gingen aanpakken, moesten we Europees gaan aanbesteden. Naast Gijs heeft Avalon Advies ons bij deze aanbesteding begeleid. Daarvoor moest er van alles gebeuren, zoals constructieberekeningen, checks op de kwaliteit van de dakbedekking, isolatie en allerlei administratieve zaken. Dit hadden we in een half jaar voor elkaar, snel voor een aanbesteding. Op 18 februari hebben we de opdracht gegund aan E2-Energie. Zij gaan in de zomer aan de slag bij de eerste school.”

Subsidie voor zonnepanelen en ventilatie

“Om de investering te kunnen doen, hebben we SDE-subsidie aangevraagd en gekregen, ook met hulp van Schooldakrevolutie. De rest van de investering financieren we zelf. Door corona is er ook veel aandacht voor ventilatie in de scholen en het Rijk heeft daarvoor de SUVIS-subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie kan tot dertig procent van de aanschaf van zonnepanelen op schooldaken vergoeden, wanneer deze de benodigde stroom voor de nieuwe ventilatiesystemen opwekken. Deze kunnen we ook goed gebruiken.”

Energieneutrale nieuwbouw

De Aloysius Stichting doet meer dan het leggen van zonnepanelen op de tien scholen, die eigendom zijn van de stichting. Jan: ”Daar gaan we ook aan de slag met ander laaghangend fruit, zoals ledverlichting. We hopen hiermee de scholen waar we ‘inwonen’ te inspireren en motiveren om ook duurzame stapjes te zetten. En dan hebben we nog de nieuwbouw. We laten op dit moment drie nieuwe scholen bouwen. Deze zijn volledig energieneutraal, met veel aandacht voor het binnenklimaat. De nieuwe school in Eindhoven is energieneutraal en heeft bijvoorbeeld een professionele keuken en daar komt een goede afzuiging die is aangepast aan het klimaatsysteem. Zo gaat zo weinig mogelijk energie verloren.”

Duurzaamheidseducatie met hoofd, hart en handen

Vanuit de koers van Aloysius besteden de scholen ook aandacht aan duurzaamheidseducatie. Jan: “Wij jagen dat aan, we willen kinderen blijven betrekken. Zij zijn jong en het gaat om hun toekomst. Een school in Hoofddorp waarbij we ‘inwonen’ heeft al zonnepanelen en is al bezig met educatie. Daar kunnen we van leren. En natuurlijk heeft Schooldakrevolutie ook workshops en allerlei lesmateriaal. Daarover gaan zij in gesprek met mijn collega’s van de afdeling Onderwijskwaliteit, om te bekijken wat past binnen onze onderwijsmethode: leren met hoofd, hart en handen. We blijven dus werken aan duurzaamheid bij Aloysius.”

Ook doorpakken met een schooldakcoach?

Neem contact op