Gemeenten

Samen aan de slag

Ook scholen moeten 50% minder CO2 uitstoten in 2030. Een flinke klus, maar niet onmogelijk! Zonnepanelen op schooldaken zijn een onomstreden en veelal haalbare stap. Deelnemen aan de Schooldakrevolutie helpt u hierbij.

Wij informeren en begeleiden alle gemeenten en schoolbesturen die nog niet beschikken over ‘zon-op-schooldaken’. Zo kunnen alle kinderen leren op én over zonne-energie van eigen schooldak. De impact hiervan is veelzijdig:

  • Voor iedereen: het maatschappelijk vastgoed is van en voor alle bewoners in alle gemeenten.
  • De zonneladder: het benutten van bestaande daken is slim, dubbel ruimtegebruik leidt tot minder zonnevelden in het landschap en kan rekenen op meer acceptatie.
  • Onafhankelijke energierekening: zon-op-schooldak is een financieel aantrekkelijke en eenvoudige maatregel die motiveert tot verdere verduurzaming van het gebouw.
  • Inclusief: met het verduurzamen van een school bereik je alle kinderen, ook diegenen die van huis uit minder snel in aanraking komen met verduurzaming.
  • Draagvlak: de groene bewustwording springt over via de leerlingen naar de ouders en de buurt.

Wat kunt u doen?

Kwartiermaken in uw regio

Neem contact op met de regio-coördinator

De regio-coördinator helpt u met kwartiermaken in uw regio. Landelijk zijn verschillende regio-ambassadeurs actief. Naar het contactformulier.

Integraal huisvestingsplan

Is er een integraal huisvestingsplan (IHP) voor de schoolgebouwen in uw gemeente?

Zo ja, stem deze af met de schoolbesturen.
Zo nee, werk deze samen uit met de schoolbesturen.

Verplicht per 1 januari 2025.

Beleid

Neem zon-op-schooldaken op in het gemeentelijk beleid en/of de Regionale Energie Strategie.

Ontwikkel stimuleringsmaatregelen

Ontwikkel stimuleringsmaatregelen om schoolbesturen te helpen met verduurzaming

Denk aan een revolving fonds, aan het vrijmaken van een ambtenaar om verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed cq. scholen aan te jagen, een duurzaamheidsscan voor ieder schoolgebouw of de Scholen Energiebespaarlening. Met deze lening hoeft de school geen eigen vermogen aan te spreken, zodat alle middelen naar het onderwijs gaan.

Organiseer een event

Organiseer een Schooldag van de Duurzaamheid of een kindercampagne op de scholen in uw gemeente

Zie hier hoe de gemeente Hilversum aftrapt met de Schooldakrevolutie.

Informeer schoolbesturen

Informeer, mobiliseer en motiveer schoolbesturen om in te zetten op verduurzaming van schoolgebouwen

Organiseer bijvoorbeeld een bijeenkomst. Uw regioambassadeur kan hierbij helpen! Landelijk zijn verschillende regio-ambassadeurs actief. Naar het contactformulier.

Intentieverklaring tekenen

Onderteken een intentieverklaring (met uw mede regiogemeenten) waarin u medewerking verleent voor het plaatsen van zonnepanelen*

(*voor zover in overeenstemming met plaatselijke wet- en regelgeving c.q. bouwvergunning)

Voorbeeld intentieverklaring

Geef toestemming

Geef schoolbesturen toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen op het schooldak (daar waar de gemeente economisch eigenaar is).

Opstalverzekering

Denk na over het meenemen van zonnepanelen in de opstalverzekering

Standaardiseer zonnepanelen

Neem het plaatsen van zonnepanelen standaard mee in bestekken voor renovatie en nieuwbouw

Aan de slag

Inzicht in uw gemeente

Hoeveel schoolgebouwen in uw gemeente zijn al voorzien van zonnepanelen? En hoeveel potentie is er nog voor zon-op-schooldaken? 

We stellen de schooldakkaart van uw gemeente gratis beschikbaar. Op deze kaart vindt u actuele data voor uw gemeente. 

Onafhankelijke begeleiding

Samen schoolbesturen vooruit helpen?

Schooldakrevolutie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Samen bieden we schoolbesturen begeleiding op maat. Bijvoorbeeld door het verkennen van de ambities van uw gemeente, de status van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), de eigendomssituatie en mogelijke stimulerings-maatregelen.

Kennisbank

Op zoek naar specifieke informatie?

Op onze kennisbank vind je dossiers over verschillende vraagstukken zoals: investeringsvarianten, netcongestie, financiering en offerte richtlijnen.

Scholen op Koers naar 2030

Stichting Schooldakrevolutie is onderdeel van het programma Scholen op Koers 2030. Met als doel om scholen en gemeenten vanuit de bredere opgave van het verduurzamen van onderwijsvastgoed een stap verder te brengen.

Kenniscentrum Ruimte-OK biedt met het programma Scholen op Koers naar 2030 actieve ondersteuning bij de gezamenlijke en planmatige aanpak van de verduurzamingsopgave van onderwijshuisvesting.

Schooldakrevolutie is de landelijke partner voor de thema’s energie opwekken, educatie en gedrag. Zie de website voor de overige thema’s: Optimaal Ventileren op Scholen en Scholen Besparen Energie.